EN CZ

TRAXLE - produkty společnosti Poulek Solar s.r.o.

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou.


Srovnání standarních fotovoltaických prvků a produktů TRAXLE.

Solární čerpací systém TRAXLE s oboustrannými panely může až zdvojnásobit množství načerpané vody např. na pití či k zavlažování.

Jsou jen dva zanedbatelné rozdíly ve vzhledu oboustranných PV modulů TRAXLE a standardních jednostranných PV modulů:

  • Na zadní zalaminované straně oboustranných panelů je použita transparentní vrstva namísto bílé v opačném případě
  • Jako kontakt na zadní elektrodě je namísto celoplošného kontaktu použit pokovený hřebínek

Protože je malý nebo žádný rozdíl v ceně standardních a oboustranných solárních modulů, je výhodnější používat oboustranné moduly, které poskytují o 10-20% více energie v porovnání se standardními jednostrannými se stejným nominálním výstupním výkonem a to hlavně ze tří důvodů:

  • Automatický pohyblivý stojan solárních kolektorů se sledovačem Slunce a s polární osou umožňuje dopad světla odraženého zemským povrchem na zadní stranu kolektorů. Využití energie záření dopadajícího na zadní stranu fotovoltaických panelů umožňuje navýšit celkové množství vyrobené energie o 5-10% pro typické albedo 0,3 v porovnání s jednostrannými panely. Odrazivost povrchu v místě instalace solárního systému se v tomto případě promítá do množství vyrobené energie. Vysokou odrazivost pro viditelné záření má např. křemenný písek, vápnem natřená stěna nebo sníh, horší odrazivost má např. tráva nebo hlína a velmi nízkou odrazivost má např. čedičová skála
  • Systém se sledovačem Slunce je obyčejně po celou noc orientován k západu v poloze, kde večer předchozího dne ukončil svou činnost. Ráno po východu Slunce tedy určitou dobu dopadá přímé záření na zadní stranu panelů, než dojde k reorientaci celého systému k východu. Využití tohoto záření u oboustranných panelů může navýšit množství vyrobené energie ještě o další 2-5% podle místních podmínek
  • Oboustranné fotovoltaické solární panely jsou průchodné pro infračervené záření. To způsobuje snížení jejich teploty v porovnání s jednostrannými panely o 5-12°C. To je zvláště výhodné u pohyblivých solárních systémů s mírným koncentrátorem záření (C = 1,6) , kde jsou fotovoltaické panely vystaveny vyšší intenzitě záření. Tyto systémy je vhodné montovat na vyšší stojan, aby se dobře chladily vlivem proudění vzduchu. Měření ukazuje, že teplota oboustranných fotovoltaických (c-Si) panelů umístěných na automatickém pohyblivém stojanu je o 5-10°C nižší, než je tomu u jednostranných (c-Si) panelů integrovaných do střechy. V případě pohyblivých stojanů s hřebenovým koncentrátorem záření (C = 1,6) a s oboustrannými panely je rozdíl teploty oproti jednostranným panelům integrovaným do střechy menší než 4-5°C. Snížení teploty u oboustranných panelů může navýšit množství vyrobené energie o 3-5% v důsledku vyšší účinnosti fotovoltaické přeměny energie při nižší teplotě solárních panelů. Redukovaná teplota rovněž prodlužuje životnost solárních fotovoltaických panelů, neboť se tak předchází degradaci polymerů v jejich zapouzdření způsobené vyšší teplotou jednostranných panelů

Kombinace všech tří výše uvedených efektů může tedy navýšit množství vyrobené energie o 10-20% v porovnání se stejným fotovoltaickým systémem s jednostrannými panely, s pohyblivým stojanem a s hřebenovým koncentrátorem záření.

Obr 2

Je tedy vidět, že celkové navýšení množství vyrobené energie činí skutečně 100% v případě systému s oboustrannými panely, pohyblivým stojanem a hřebenovým koncentrátorem záření oproti systému s pevným stojanem, bez koncentrátoru záření, s jednostrannými panely. Navýšení množství načerpané vody činí až 150%, neboť systém se mnohem delší dobu pohybuje nad prahovou hodnotou. První pík s lokálním maximem v ranních hodinách odpovídá fotovoltaické přeměně přímého slunečního záření dopadajícího na zadní stranu solárního systému před jeho ranní reorientací k východu.

Louis Vuitton Outlet